Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Wastenet Inzameling B.V. gevestigd te Purmerend, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 65583264 zijnde de gebruiker van de Algemene Voorwaarden
 2. Wederpartij: elke opdrachtgever die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/ of de overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van de producten, materialen of inzamelmiddelen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen Wastenet en de wederpartij.
 4. Werkzaamheden: de (dienstverlenings)werkzaamheden die Wastenet onder de overeenkomst verricht of laat verrichten in Nederland.
 5. Acceptatie: de vaststelling door Wastenet of derden dat de aard en de samenstelling van de afvalstoffen overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de afvalstoffen door de wederpartij.
 6. Afvalstoffen: alle door de wederpartij aan Wastenet ter uitvoering van de werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of ander producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, waarvan de wederpartij zicht, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
 7. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van afvalstoffen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen (hupmiddelen om afvalstoffen te transporteren).
 8. Begeleidingsbrief: een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de bevoegde overheidsinstantie, ten behoeve van gebruik in het kader van de inzameling c.q. transport van de afvalstoffen.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Wastenet en een Wederpartij waarop Wastenet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Wastenet voor (een gedeelte van) de uitvoering daarvan gebruik maakt van derden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Wastenet en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Naast deze voorwaarden zijn ook de Wastenet gehanteerde acceptatievoorwaarden op elke overeenkomst van toepassing. Deze acceptatie- voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en de overeenkomst.
 7. Wastenet is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden en de acceptatie- voorwaarden te wijzigen. Wastenet zal de wederpartij tijdig in kennis stellen van een wijziging en de gewijzigde voorwaarden op verzoek aan de wederpartij toezenden.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen van Wastenet hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Wastenet kan niet worden gebonden door aanvaarding na deze termijn.
 2. In catalogi, brochures, digitale gegevensdragers, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens zijn slechts verbindend voor Wastenet indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen van deze gegevens kunnen niet aan Wastenet worden tegengeworpen.
 3. Wastenet kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Wastenet daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wastenet anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wastenet niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Wastenet en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Indien Wastenet gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Wastenet ter beschikking heeft gesteld.
 4. Wastenet behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt te maken van derden.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wastenet gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Wastenet daardoor direct of indirect is ontstaan.
 6. Wastenet is gerechtigd om gedurende de duur van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien de wet en/of regelgeving dit vereisen. Wastenet zal de opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na de wijziging van de overeenkomst door Wastenet.

 

Artikel 5. Prijs

 1. Alle prijzen zijn steeds in euro en exclusief omzetbelasting en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen
 2. Wastenet kan op verzoek van de wederpartij buiten kantooruren werkzaamheden uitvoeren. Hier zijn meerkosten aan verbonden welke Wastenet bij de wederpartij in rekening zal brengen. Dergelijke afwijkende afspraken kunnen slechts schriftelijk met Wastenet worden overeengekomen.
 3. Indien Wastenet met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Wastenet niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Werkzaamheden vangen aan op de in de overeenkomst genoemde tijdstippen c.q. dagen, tenzij partijen anders overeenkomen. Wastenet heeft het recht om haar verplichtingen, zoals deze zijn omschreven in de overeenkomst, op te schorten indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 2. Niettegenstaande de in de overeenkomst genoemde tijdstippen, dagen en/of termijnen, zal Wastenet pas aanvangen met de uitvoering van de werkzaamheden, nadat de verplichte registratie van de afvalstoffen heeft plaatsgevonden en nadat alle benodigde documenten in verband met het transport of de inzameling volledig en juist door de wederpartij zijn ingevuld en getekend en door Wastenet zijn ontvangen
 3. De in de overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering. In geval van overschrijding van deze termijnen is Wastenet niet in gebreke of verzuim en heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en heeft de wederpartij niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. De wederpartij is niet eerder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, dan nadat de wederpartij Wastenet schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gesteld om de werkzaamheden alsnog uit te voeren en Wastenet dit heeft nagelaten.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Wastenet niet gehouden om de Werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren.

 

Artikel 7. Verplichtingen Wederpartij:

 1. De wederpartij is verplicht om voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst de afvalstoffen en/of werkzaamheden correct en zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Deze omschrijving geschiedt al dan niet aan de hand van door Wastenet verstrekte documenten. De wederpartij is verplicht om eventueel door Wastenet op deze documenten reeds ingevulde gegevens op juistheid te controleren en zo nodig te wijzigen na overleg met Wastenet.
 2. De wederpartij is verplicht om na de opgave opgetreden wijzigingen (in de omschrijving) van de afvalstoffen uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de geplande lediging schriftelijk aan Wastenet te bevestigen.
 3. De wederpartij is verplicht om zich te houden aan alle verpakkings-, etiketterings-, of andere aanleveringsvereisten die worden voorgeschreven in enige wet- of regelgeving dan wel die door Wastenet worden gesteld.
 4. Wederpartij is aansprakelijk voor de afvalstoffen in gevallen waarin de begeleidingsbrief door een ander dan opdrachtgever (al dan niet door Opdrachtgever aangewezen persoon), wordt ondertekend.
 5. De wederpartij staat er voor in dat te ledigen en/of te vervoeren containers (indien van toepassing met gesloten deksel) op de dagen waarop ze worden geledigd en/of opgehaald, gereed staan op de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van Wastenet of ingeschakelde derden, zodanig dat hun plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor Wastenet of derden. De wederpartij is verplicht om zonodig te zorgen voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te ledigen en/of te vervoeren containers en/of afvalstoffen en de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen te treffen.
 6. In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, de afvalstoffen niet overeenkomen met de door wederpartij verstrekte omschrijving, het opgedragen transport van de afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van de vervoersregelgeving en/of indien de inzameling of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, één en ander ter beoordeling van Wastenet, is Wastenet gerechtigd om de container niet te ledigen of de afvoer van de container/afvalstoffen te weigeren.
 7. Indien het geen gesteld in artikel 7 lid zes pas na lediging of transport waarneembaar is, dan brengt Wastenet eventuele schade, kosten en/ of boetes daaronder begrepen, in rekening bij de wederpartij. De wederpartij zal Wastenet, haar werknemers en door Wastenet ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.

 

Artikel 8. Inzamelmiddelen

 1. De inzamelmiddelen en aanverwante materialen om inzameling mogelijk te maken blijven te allen tijde eigendom van Wastenet. Het is de wederpartij verboden de inzamelmiddelen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Vanaf het moment van aflevering is de wederpartij aansprakelijk voor schade en verlies van de inzamelmiddelen. Alle inzamelmiddelen worden geacht zich in goede staat te bevinden op het moment dat zij in de macht van de opdrachtgever komen, behoudens tegenbewijs door de wederpartij. De wederpartij is gehouden klachten omtrent of gebreken aan inzamelmiddelen uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de inzamelmiddelen in de macht van de wederpartij zijn gebracht schriftelijk aan Wastenet te melden. Indien Wastenet binnen vijf werkdagen geen klachten ten aanzien van de inzamelmiddelen heeft ontvangen, worden zij geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn afgeleverd bij de wederpartij.
 3. De wederpartij is gehouden verlies van en/of schade aan de inzamelmiddelen terstond schriftelijk aan Wastenet te melden. Onder schade wordt o.a. verstaan, schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde inzamelmiddelen worden door Wastenet gerepareerd, dan wel vervangen, één en ander te beoordeling van Wastenet. Wastenet zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.
 4. De wederpartij dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de behoorlijke bewaring van de inzamelmiddelen. De wederpartij is gehouden om de inzamelmiddelen op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen, te beladen en schoon te houden.
 5. Schade, gelden door de wederpartij en/of derden, veroorzaakt door de inzamelmiddelen nadat de inzamelmiddelen in de macht zijn gekomen van de wederpartij, is voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Wastenet, en door Wastenet ingeschakelde derden voor alle aanspraken in dit verband.
 6. Kosten vanwege de normale slijtage van de inzamelmiddelen dan wel schade veroorzaakt aan de inzamelmiddelen door toedoen van Wastenet komen voor rekening van Wastenet, één en ander te beoordeling van Wastenet. Reparatie en/of vervanging van de materialen door Wastenet of door Wastenet ingeschakelde derden dient door de wederpartij te worden gedoogd. De wederpartij heeft in geen geval recht op enige vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
 7. De wederpartij is aansprakelijk voor kosten en boetes welke

voortkomen uit de plaatsing van de inzamelmiddelen op zijn terrein en de openbare weg in overeenstemming met zijn aanwijzingen. De wederpartij vrijwaart Wastenet en door Wastenet ingeschakelde derden tegen alle aanspraken in dit verband.

 1. Wastenet is niet aansprakelijk jegens de wederpartij vanwege

belemmeringen in het gebruik van de inzamelmiddelen, welke derden aan de wederpartij toebrengen.

 1. De wederpartij is gehouden de inzamelmiddelen na beëindiging van de overeenkomst, in goede staat (en voor zover het containers betreft, tevens leeg) en voor eigen rekening en risico aan Wastenet te retourneren.

 

Artikel 9. Afvalstoffen

 1. De wederpartij dient zich te houden aan de aanwijzingen van Wastenet als vermeld in de overeenkomst, dan wel aanwijzingen die Wastenet op een later tijdstip aan de wederpartij geeft, in zake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden aangeboden en/of verpakt.
 2. De van overheidswege verplichte registratie, betreffende de afvoer van de afvalstoffen, welke door Wastenet wordt vastgelegd, ontslaat de wederpartij niet van zijn eigen registratie- verplichtingen betreffende de afgiften van afvalstoffen.
 3. De afvalstoffen en, indien van toepassing, de emballage, zijn eigendom van Wastenet of door Wastenet ingeschakelde derden met ingang van het moment van acceptatie, tenzij na acceptatie blijkt dat de afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de opgave/omschrijving. Indien de afvalstoffen niet overeenstemmen met de opgave/omschrijving van de afvalstoffen heeft het moment van acceptatie niet plaatsgevonden. Het moment van acceptatie vindt uitdrukkelijk niet per definitie plaats op het moment van het in ontvangst nemen van de afvalstoffen door Wastenet.
 4. Wastenet is steeds gerechtigd om gedurende de overeenkomst een monster van de afvalstoffen te nemen dan wel de afvalstoffen te keuren of te (doen) analyseren. eventuele kosten verbonden aan de monstername, keuring of analyse komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Wastenet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Wastenet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen: Wastenet stelt de wederpartij van dit vermoeden schriftelijk in kennis en geeft de wederpartij 14 dagen de tijd om door middel van een schriftelijke en gemotiveerde verklaring zekerheid te stellen aan Wastenet omtrent de nakoming van de overeenkomst. Indien de wederpartij hierin niet slaagt, komt aan Wastenet het recht toe om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is Wastenet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wastenet kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wastenet op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Wastenet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Wastenet tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, heeft Wastenet recht op schade vergoeding, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen de kosten die direct en indirect ontstaan als het gevolg van de aan de wederpartij toerekenbare ontbinding.
 5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wastenet gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wastenet vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wastenet op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11. Overmacht
 1. Wastenet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken, waarop Wastenet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wastenet niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wastenet of van derden daaronder begrepen. Wastenet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wastenet zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Wastenet kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
 • zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 1. Voor zoveel Wastenet ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wastenet gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wastenet aan te geven wijze. Wastenet is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt voor de berekening van de rente als een hele maand geteld.
 3. Wastenet heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Wastenet kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wastenet kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
  opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Wastenet verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens Rapport Voorwerk II. Indien Wastenet echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Wastenet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Wastenet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wastenet is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Wastenet is slechts aansprakelijk voor directe schade. Indien Wastenet aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Wastenet beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of, indien dat lager ligt, het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wastenet wordt uitgekeerd.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wastenet aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wastenet toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Wastenet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wastenet of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Wastenet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Wastenet toerekenbaar is.
 2. Indien Wastenet uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Wastenet zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wastenet, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wastenet en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wastenet partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Wastenet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Wastenet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 10 februari 2021.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Wastenet.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Download

Algemene voorwaarden