Afgewerkte olie, hoe wordt dit ingezameld, verwerkt en gerecycled? Een interessant proces, dat laat zien hoe afval wordt gerecycled tot een waardevol product dat opnieuw gebruikt kan worden. Om te begrijpen hoe afgewerkte olie wordt gerecycled, is het goed om te weten wat afgewerkte olie precies is, waar het vandaan komt en hoe het wordt ingezameld.

Wat is afgewerkte olie?

Afgewerkte olie is gebruikte minerale olie uit hydraulisch aangedreven systemen. Denk bijvoorbeeld aan de motoren van auto’s, vrachtwagens en tractors. Maar ook in grote generatoren, welke je tegenkomt in fabrieken wordt olie gebruikt om de hydraulische systemen soepel te laten werken. Na verloop van tijd, afhankelijk van hoe intensief de motor wordt gebruikt, vervuild de olie met stof, zand en metaaldeeltjes en doet het niet langer zijn werk. Deze olie wordt uit de motor gehaald, is niet meer bruikbaar en wordt afgedankt. Vanaf dat moment spreken we over afgewerkte olie.

Schadelijk voor mens en milieu

Afgewerkte olie is een vloeistof die schadelijk is voor mens en milieu en moet daarom volgens de geldende wet- en regelgeving worden afgevoerd en verwerkt. Sinds 28 december 2017 is Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (afgekort LAP3) van kracht. Dit plan wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat. In het LAP3 staat beschreven onder welke sectorplannen bepaalde afvalstoffen behoren en wat het beleid is rondom het inzamelen, recyclen, verbranden en storten ervan.
In sectorplan 56 wordt afgekaderd wat wél en wat niet valt onder de noemer afgewerkte olie. Hierin is te lezen dat het gaat om zowel minerale als synthetische gebruikte smeer-, systeem- of hydraulische olie. Bepalend is de herkomst van de afgewerkte olie (uit welke machine afkomstig) en de samenstelling ervan. Een afkadering is in het belang van de recycling van afgewerkte olie. Het doel is om zo veel mogelijk olie te recyclen, zodat we zuinig omgaan met onze grondstoffen. Wanneer de olie te veel vervuild is, met bijvoorbeeld water, benzine, PCB’s of andere chemicaliën, kan het niet goed gerecycled worden. Andere verwerkingen van olie, zoals boor- slijp- en walsolie en olie/water mengsels behoren daarom tot andere sectorplannen en worden op een andere wijze ingezameld en gerecycled.

Inzameling van afgewerkte olie

oliedrum opvangbakAfgewerkte olie wordt door bedrijven (veelal garagehouders) opgespaard in oliedrums van 60 of 200 liter, IBC- of bulktalks. Om ongemerkt weglekken van afgewerkte olie in de aardbodem te voorkomen, moet deze bovengrondse opslag worden geplaatst op een daarvoor bedoelde lekbak. De opslag moet daarnaast voldoen aan bepaalde eisen (bron: InfoMil). Deze eisen zijn sinds 1 januari 2015 versoepeld, nadat is bepaald dat afgewerkte olie wel een schadelijke stof is, maar niet meer gecategoriseerd wordt als gevaarlijke stof. Het vlampunt van afgewerkte olie is namelijk, zelfs wanneer het door gebruik is vermengd met een kleine hoeveelheid benzine, ver boven de 60 graden Celsius. Er mogen om deze reden ook geen chemicaliën of grote hoeveelheid andere gevaarlijke stoffen vermengd worden met afgewerkte olie.

Elk jaar (bij wet bepaald) of wanneer de tanks eerder vol zijn wordt de afgewerkte olie ingezameld. Hiervoor zijn er in Nederland meerdere inzamelaars. Wastenet inzameling zamelt zelf geen afgewerkte olie in, maar werkt samen met twee grote inzamelaars. Afhankelijk van het aantal liters olie en welke afvalsoorten er naast de olie moet worden ingezameld, zet Wastenet inzameling één van deze inzamelaars in.
Afgewerkte olie wordt bij voorkeur door een tankwagen leeggezogen uit de drums of tank. De tankwagen is voorzien van meerdere compartimenten waardoor ook (kosteloos) een beperkte hoeveelheid koelvloeistof en remvloeistof kan worden meegenomen.

Opbrengst afgewerkte olie

Afgewerkte olie kan na recycling ingezet worden als nieuwe grondstof en is daarom een waardevol product . “Vroeger” en dan spreken we over de jaren tot 2015, kon de opbrengst voor afgewerkte olie flink oplopen. Tegenwoordig wordt er pas opbrengst gegeven bij hoeveelheden vanaf 3.000 liter. Dit komt door een aantal factoren. Onder andere door overproductie en doordat de vraag naar ruwe olie vanuit andere delen van de wereld lager werd, ontstond er een olie overschot. Ruwe olie werd voor een veel lagere prijs verkocht. Een vat gerecyclede olie werd duurder dan een vat ruwe olie. Het resultaat is dat er geen vraag meer is naar afgewerkte olie. Echter moet olie worden ingezameld, het mag immers niet in de grond weglopen. Dit betekent voor garagehouders en andere bedrijven met afgewerkte olie, dat zij, net als bij ander afval, moeten betalen voor het afvoeren van hun olieafval.

Recyclingproces

opslagtank afgewerkte olieVervuilde olie bevat naast olie o.a. PCB’s (polychloorbifenyl), water, brandstofrestanten en metaaldeeltjes. Het uiteindelijke doel is om enkel de olie over te houden zodat dit weer als basisolie kan dienen voor smeerolie.
In een eerste scheidingsproces wordt de vervuilde olie gescheiden door een tricanter (separator) en blijven er 3 stromen over: (iets schonere) afgewerkte olie, niet gebonden water en sediment.

Door verschillende temperaturen te bereiken in een destilleerproces worden water, benzine en andere brandbare stoffen gedestilleerd. Tot slot is er nog een mogelijkheid om door middel van bleekaarde (dit is een kleisoort met een zeer poreuze structuur waardoor het vervuilde olie kan filteren) het restant verder te reinigen en te ontkleuren.

Toepassing gerecyclede olie

Afhankelijk van de kwaliteit en de vervuiling van de afgewerkte olie wordt ca. 60% van deze olie weer gebruikt als basis olie voor o.a. hydraulische olie. De overige stromen die eerder gescheiden zijn kunnen ook hergebruikt worden zodat in totaal ca. 90% ingezet kan worden als bruikbare grondstof.

Wilt u afgewerkte olie afvoeren?

Voor het afvoeren van afgewerkte olie en ander garage afval kunt u bij ons terecht. Vul het opdrachtformulier via de website in of neem contact op om uw opdracht door te geven.

Ondanks brand bij AVR in Rotterdam gaat afvalinzameling gewoon door

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: er is een ernstige brand uitgebroken bij afvalverwerker AVR in de Botlek, Rotterdam. Gezien AVR een grote speler is op het gebied van afvalverwerking in Nederland, zou dit nieuws zorgen bij u kunnen oproepen over uw...

Minder CO2-uitstoot door multi-inpakmachine

Bestellingen met diverse artikelformaten, zorgen bij webwinkels vaak voor onnodig grote dozen om het te verpakken en versturen. Dit zorgt niet alleen voor verspilling van karton en vulmateriaal, maar ook dat het pakket meer ruimte inneemt tijdens het vervoer. Hierdoor...

Inzameling corona-afval volgens richtlijnen

Niet meer dan logisch dat afval afkomstig van Corona testlocaties met zorg wordt ingezameld en afgevoerd. Echter door gebrek aan kennis en organisatie gaat het toch mis en wordt het als bedrijfsafval ingezameld. Maar wat is het probleem en hoe moet het dan?

[instagram-feed layout=grid]

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur